fbpx
+48 609 729 082 [email protected]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. RODO (ang. GDPR) jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Anna Hardek – Gabinet psychoterapii Gestalt
ul. Piwna 19/11
Tel.: +48 609 729 082

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

• wpisanie Twoich danych do faktury – jeśli potrzebujesz fakturę,
• otrzymanie od Ciebie bądź odpowiedź na Twojego maila
• usuwanie Twoich danych osobowych

Podstawy prawne

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:
• artykuł 6 ust. 1 lit. a) – jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych – dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody;
• artykuł 6 ust. 1 lit. b) – dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
• artykuł 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W przypadku firmy Anna Hardek psychoterapia, tłumaczenia nie istnieją odbiorcy Twoich danych osobowych, nie ma też sytuacji przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Jak długo będę przechowywać dane

Twoje dane mogą zostać usunięte, o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, które dotyczą dane, cofnęła zgodę, na której przetwarzanie jest oparte;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator.

Prawa, które Ci przysługują:

Jeśli posiadam Twoje dane osobowe masz prawo do ich wglądu i poprawienia, możesz też zażądać ich usunięcia. Wtedy Twoje dane zostaną usunięte jeśli nie są już niezbędne do:
• kontaktu w trakcie trwania naszej współpracy;
• wystawiania faktur lub/i rozliczeń z Urzędem Skarbowym (mają pozostać jako dokument do wglądu przez okres 5 lat).